Disclaimer

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Immofrancais verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan Immofrancais op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Immofrancais aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Immofrancais dan wel vermelde auteurs. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Immofrancais is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde informatie geheel of ten dele over te nemen.

Immofrancais staat niet in voor de juistheid van de informatie van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van deze informatie van derden.

2006 Immofrancais