ALGEMENE VOORWAARDEN Immofrancais

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Immofrancais wordt gesloten.
Producten en diensten van Immofrancais: de door Immofrancais te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites,  de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Immofrancais.
Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Immofrancais niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Immofrancais gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Immofrancais schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het aanmeldingsformulier is  ingevuld en ontvangen en geaccepteerd door Immofrancais.
Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Immofrancais binden Immofrancais niet dan nadat en voorzover deze schriftelijk door Immofrancais zijn bevestigd.
Immofrancais zal haar werkzaamheden eerst aanvangen nadat de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen zijn bijgeschreven op de bankrekening van Immofrancais en nadat alle in de offerte gespecificeerde gegevens en informatiemateriaal door Immofrancais zal zijn ontvangen.

5. Wijze waarop werkzaamheden verricht worden

Immofrancais zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van Immofrancais.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Immofrancais het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Immofrancais aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Immofrancais worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Immofrancais zijn verstrekt, heeft Immofrancais het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Duur en beŽindiging

De overeenkomst wordt aangegaan met een minimum termijn van 12 maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzeggingen steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden.
De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden opgezegd worden.
Immofrancais kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Immofrancais niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
Immofrancais heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
Immofrancais heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen indien: - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

7. Levering en leveringstijd

Plaatsing van een advertentie geschiedt zo spoedig mogelijk nadat is voldaan aan de voorwaarden voor totstandkoming van de overeenkomst en aanvang van de werkzaamheden, zoals bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Immofrancais zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

8. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
Immofrancais is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden over de wijze en de termijn waarop de samenwerking kan worden voortgezet.

9. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Immofrancais.
De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
De overeengekomen kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Immofrancais het recht de uitvoering van de werkzaamheden en de ter beschikkingstelling van de internetsite te staken.
Immofrancais stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Immofrancais kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Immofrancais een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Een klacht of bezwaar heft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de factuur niet op.
Ingeval automatische incasso is overeengekomen verplicht de opdrachtgever zich om voldoende saldo op zijn rekening te hebben, zodat de automatische incasso kan plaatsvinden.
Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geÔncasseerd of niet aan Immofrancais is voldaan.
Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geÔncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Immofrancais een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
Indien verschuldigde bedragen die betrekking of mede betrekking hebben op ťťn of meerdere domeinnamen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geÔncasseerd of niet worden ontvangen, dan is Immofrancais gerechtigd de domeinnaam of domeinnamen op naam van Immofrancais te zetten totdat de verschuldigde bedragen voldaan zijn.
Indien verschuldigde bedragen niet kunnen worden geÔncasseerd of niet worden ontvangen, zal Immofrancais geen medewerking verlenen bij het verhuizen van ťťn of meerdere domeinnamen van de opdrachtgever.
Indien abusievelijk een hoger bedrag geÔncasseerd wordt, dan dient Immofrancais het teveel geÔncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te storneren.

10. Aansprakelijkheid

Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid van Immofrancais en - indien deze zich mocht voordoen - van haar bestuurders en of personeel, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de opdracht van Immofrancais verschuldigde wederprestatie.
Immofrancais is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van door Immofrancais voor de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.
Immofrancais is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig , dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten.
Immofrancais is niet verantwoordelijk voor beveiliging van de door haar geleverde diensten en zij is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van gebruik of misbruik door derden van de informatie van de opdrachtgever die op het internet wordt opgeslagen.
De opdrachtgever vrijwaart Immofrancais voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Immofrancais mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor hem uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12. Buitengebruikstelling

Immofrancais heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Immofrancais niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Immofrancais zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Immofrancais kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

13. Reclame

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 30 dagen na levering per aangetekend schrijven te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Immofrancais vervalt.
Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 30 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Immofrancais.
Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de voorwaarden

Immofrancais behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.